top of page
Untitled.png

משכנתא הפודיום

משכנתא אורן יוסיפוביץ' 

הפודיום משכנתא

077-270-6878

R&D משכנתאות - חבר מביא חבר

Artboard 1 copy 922.png
  • iconfinder_social-facebook-circle_771367
  • Facebook Messenger
  • social-01-512

שיחת

ייעוץ

חינם

*קבלת שובר BUYME כחלק ממבצע ׳חבר מביא חבר׳ יכנס לתוקף רק לאחר קבלת התשלום וקבלת המופנה כלקוח חדש של R&D משכנתאות ופיננסים (״החברה״) עבור לקוחות שהתחילו תהליך החל מה-1.12.22 (למען הסר ספק, המבצע אינו תקף עבור לקוחות שהתחילו תהליך לפני התאריך הנ"ל). החברה רשאית לסיים את המבצע בכל עת וללא התראה מראש. החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצעים של לקוחות אם יתברר כי אותם לקוחות אינם עומדים בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצעים, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל על החברה כל חובה לנמק החלטתה.

bottom of page